TALK SCHEDULE      
Time 2/12 Sunday 2/13 Monday 2/14 Tuesday
9:00-- 9:10 Arrival Opening  Remarks 
9:10--10:10 Sangyop Lee Shin Satoh
 (Shicheng Wang) (Yukio Matsumoto)
10:30--11:30 Tamas Kalman Yi Ni
 (Shicheng Wang) (Ruifeng Qiu)
11:30--13:00 Lunch (90 min.)
 Room 1 Room 2 Room 3 Room 1 Room 2 Room 3
13:00--13:25 Taizo Kanenobu Ximin Liu Ying Zhang Jae Choon Cha Jun O'Hara Xiaoming Du
 (Seiichi Kamada) (Takuya Sakasai) (Gyo Taek Jin) (Takahiro Kitayama) (Yuichi Yamada) (Yuya Koda)
13:30--13:55 Sang Youl Lee Yuuki Tadokoro Yasuhiko Asao Shengkui Ye Se-Goo Kim Genki Omori
 (Seiichi Kamada) (Takuya Sakasai) (Gyo Taek Jin) (Takahiro Kitayama) (Yuichi Yamada) (Yuya Koda)
14:05--14:30 Zhiqing Yang Naoki Sakata Youngjin Bae Masaaki Suzuki Byeorhi Kim Yongju Bae
 (Seiichi Kamada) (Takuya Sakasai) (Gyo Taek Jin) (Takahiro Kitayama) (Yuichi Yamada) (Yuya Koda)
14:35--15:00 Naoko Kamada Hyunshik Shin Youlin Li Erii Ogawa Katsumi Ishikawa Eri Matsudo
 (Seiichi Kamada) (Takuya Sakasai) (Gyo Taek Jin) (Takahiro Kitayama) (Yuichi Yamada) (Yuya Koda)
15:00--15:30 Tea Time
15:30--15:55 Inasa Nakamura Yi Liu Byunghee An Taehee Kim Zhi Chen Erika Kuno
 (Shin Satoh) (Hiroshi Goda) (Naoko Kamada) (Masaaki Suzuki) (Kokoro Tanaka) (Sang Youl Lee)
16:00--16:25 Mizuki Fukuda Yuta Nozaki Hironobu Naoe Kihyun Lee Eon-Kyung Lee Megumi Hashizume
 (Shin Satoh) (Hiroshi Goda) (Naoko Kamada) (Masaaki Suzuki) (Kokoro Tanaka) (Sang Youl Lee)
16:35--17:00 Hernandez Delphine Moussard Hyoungjun Kim Bin Yu Zhiyun Cheng Tsukasa Yashiro
 (Shin Satoh) (Hiroshi Goda) (Naoko Kamada) (Masaaki Suzuki) (Kokoro Tanaka) (Sang Youl Lee)
17:05--17:30 Shin'ya Okazaki Fumikazu Nagasato Noboru Ito Hiroyuki Ishiguro Migiwa Sakurai Amal Al Kharusi
 (Shin Satoh) (Hiroshi Goda) (Naoko Kamada) (Masaaki Suzuki) (Kokoro Tanaka) (Sang Youl Lee)
17:35--18:00 Shinnosuke Suzuki Yusuke Takimura
 (Hiroshi Goda) (Naoko Kamada)
18:00--20:00  Banquet
       
Time 2/15 Wednesday 2/16 Thursday 2/17 Friday
   Departure
9:10--10:10 Min Hoon Kim Hiroshi Goda
 (Ki Hyoung Ko) (Akio Kawauchi)
10:30--11:30 Eiko Kin Yin Tian
 (Ki Hyoung Ko) (Akio Kawauchi)
11:30--11:40  Closing Remarks
11:30--13:00 Lunch (90 min.) Lunch (80 min.)
 Room 1 Room 2 Room 3 
13:00--13:25 Sangbum Cho Yanqing Zou Youngjin Cho Excursion
 (Kimihiko Motegi) (Eon-Kyung Lee) (Takuya Sakasai)
13:30--13:55 Teruaki Kitano Sangrok Oh Ye Liu
 (Kimihiko Motegi) (Eon-Kyung Lee) (Takuya Sakasai)
14:05--14:30 Yuanyuan Bao Takuya Katayama Takefumi Nosaka
 (Kimihiko Motegi) (Eon-Kyung Lee) (Takuya Sakasai)
14:35--15:00 Kyungbae Park Qiang Zhang Seonmi Choi
 (Kimihiko Motegi) (Eon-Kyung Lee) (Takuya Sakasai)
15:00--15:30 Tea Time
15:30--15:55 Atsushi Mochizuki Teruhisa Kadokami Hongzhu Gao
 (Teruaki Kitano) (Yuanyuan Bao) (Takefumi Nosaka)
16:00--16:25 Fengling Li Jieon Kim Kodai Wada
 (Teruaki Kitano) (Yuanyuan Bao) (Takefumi Nosaka)
16:35--17:00 Sheng Bai Celeste Damiani Bo-hyun Kwon
 (Teruaki Kitano) (Yuanyuan Bao) (Eiko Kin)
17:05--17:30 Eri Kamikawa, et al Jun Yoshida Kazuto Takao
 (Teruaki Kitano) (Yuanyuan Bao) (Eiko Kin)
19:00--       Dinner