TOP PAGE China
TalkSchedule Japan+
Korea
21 Dec.  Participants List (China)   
 Name  Affiliation   
1 Zhi Lu  School of Mathematical Sciences, Fudan University   
2 Qisheng Li  Institute of Math., Henan University,   
3 Fan Ding  Dept. of Math., Peking University   
4 Fengchun Lei  Dalian University of Technology   
5 Xu Li  Harbin Institute of Technology   
6 Hongzhu Gao  Beijing Normal University   
       
7 Boju Jiang  Dept. of Math., Peking University   
8 Shicheng Wang  Dept. of Math., Peking University   
9 Hongbin Sun  Dept. of Math., Peking University   
10 Jianchun Wu  Dept. of Math., Peking University   
11 Qiang Zhang  Dept. of Math., Peking University   
12 Shida Wang  Dept. of Math., Peking University   
13 Hao Zheng  Sun Yat-sen University   
14 Bin Yu  Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai   
15 Xuezhi Zhao  Capital Normal University   
16 Zizhou Tang  School of Math.Sciences, Beijing Normal University   
17 Jianquan Ge  Dept. of Math. Sciences, Tsinghua University   
18 Ximin Liu  Dept. of Applied Math., Dalian University of Technology,   
19 Ruifeng Qiu  Dept. of Applied Math., Dalian University of Technology,   
20 Zhiqing Yang  Dept. of Applied Math., Dalian University of Technology,   
21 Mingxing Zhang  Dept. of Applied Math., Dalian University of Technology,   
22 Jiming Ma  School of Mathematical Sciences, Fudan University   
23 Jiangang Yao  University of California at Berkeley   
24 Zhiqiang Bao  School of Mathematical Sciences, Peking University   
25