TALK SCHEDULE      
Time 1/13 Sunday 1/14 Monday 1/15 Tuesday
8:55-- 9:00 Arrival Opening  Remarks 
9:00--10:00 Dale Rolfsen Jae Choon Cha
 (Toshitake Kohno) (Hiroshi Goda)
10:10--11:10 Kazuo Habiro Jesse Johnson
 (Toshitake Kohno) (Hiroshi Goda)
11:20--12:20 Se-Goo Kim Kazuo Habiro
 (Jae Choon Cha) (Yuichi Yamada)
12:20--14:00 Lunch (100 min.)
 Room 1 Room 2 Room 3 Room 1 Room 2 Room 3
14:00--14:30 Gyo Taek Jin Takayuki Morifuji Kokoro Tanaka Masakazu Teragaito Sang-Jin Lee Mikami Hirasawa
 (Toshitake Kohno) (Teruaki Kitano) (Kanako Oshiro) (Hiroshi Goda) (Seiichi Kamada) (Takuya Sakasai)
14:40--15:10 Teruhisa Kadokami Jinseok Cho Shin'ya Okazaki Sangyop Lee Tetsuya Ito Hye Jin Jang
 (Ayaka Shimizu) (Teruaki Kitano) (Yeonhee Jang) (Hiroshi Goda) (Seiichi Kamada) (Takuya Sakasai)
15:20--15:50 Masaaki Suzuki HyoWon Park Ayako Ido Kazuhiro Ichihara Byung hee An Min Hoon Kim
 (Ayaka Shimizu) (Teruaki Kitano) (Yeonhee Jang) (Hiroshi Goda) (Seiichi Kamada) (Takuya Sakasai)
15:50--16:20 Tea Time
16:20--16:50 Hwa Jeong Lee Toshifumi Tanaka Hyoungjun Kim Jungsoo Kim In Dae Jong Hideo Takioka
 (Teruhisa Kadokami) (Takayuki Morifuji) (Kokoro Tanaka) (Masakazu Teragaito) (Yuichi Yamada) (Takuji Nakamura)
17:00--17:30 Ayaka Shimizu Yoshikazu Yamaguchi Keiji Tagami Motoo Tange Tetsuya Abe Hyuntae Kim
 (Teruhisa Kadokami) (Takayuki Morifuji) (Kokoro Tanaka) (Masakazu Teragaito) (Yuichi Yamada) (Takuji Nakamura)
18:00--20:00  Banquet
       
Time 1/16 Wednesday 1/17 Thursday 1/18 Friday
   Departure
9:00--10:00 Kazuo Habiro Koya Shimokawa
 (Yukio Matsumoto) (Akio Kawauchi)
10:10--11:10 Roger Fenn Akio Kawauchi & Ikuo Tayama
 (Yukio Matsumoto) (Gyo Taek Jin)
11:20--12:20 Seiichi Kamada Jung Hoon Lee  
 (Ki Hyoung Ko) (Seiichi Kamada)
12:20--12:25  Closing Remarks
12:20--14:00 Lunch (100 min.) Lunch (95 min.)
 Room 1 Room 2 Room 3 
14:00--14:30 Mike Sullivan Naoko Kamada Sosuke Ashihara Excursion
 (Yoshikazu Yamaguchi) (Takahiro Kitayama) (Yuichi Yamada)
14:40--15:10 Shin Satoh Youngsik Huh Kyungpyo Hong
 (Yoshikazu Yamaguchi) (Takahiro Kitayama) (Yuichi Yamada)
15:20--15:50 Hee Jung Kim Atsushi Ishii Wataru Yuasa
 (Yoshihiko Marumoto) (Takahiro Kitayama) (Takuya Sakasai)
15:50--16:20 Tea Time
16:20--16:50 Masahide Iwakiri Dongseok Kim Kiyohito Kuwahara
 (Yoshihiko Marumoto) (Kazuhiro Ichihara) (Takuya Sakasai)
17:00--17:30 Kanako Oshiro Takuji Nakamura Jun Ueki
 (Shin Satoh) (Kazuhiro Ichihara) (Hiroshi Goda)
17:40--18:10 Inasa Nakamura Seojung Park Megumi Hashizume
 (Shin Satoh) (Kazuhiro Ichihara) (Hiroshi Goda)
19:00--       Dinner